QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ TRƯỜNG THPT PHÙ ĐỔNG - ĐÀ LẠT

19.02.20192674 đã xem
Giải thể Trường Trung học phổ thông Phù Đổng, địa chỉ tại: số 11 Lý Nam Đế, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ TRƯỜNG THPT PHÙ ĐỔNG - ĐÀ LẠT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Xét đề nghị của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tại Tờ trình số 31-TTr/UBH ngày 06/7/2018 và Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1472/TTr-SGDĐT ngày 07/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Trường Trung học phổ thông Phù Đổng, địa chỉ tại: số 11 Lý Nam Đế, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lý do giải thể: Hoạt động không hiệu quả, chất lượng tuyển sinh thấp và không đạt chì tiêu được giao.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Uy ban Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND thành phô Đà Lạt tiên hành các thủ tục giải thê đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các quyết định trước đây trái với quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Thường vụ Tình đoàn; Chủ tịch Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phù Đổng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này.

Tin tức khác