Giới thiệu chung

08.11.20181717 đã xem

Sở GD&ĐT là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực GD&ĐT (trừ đào tạo nghề); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở GD&ĐT theo quy định của pháp luật và thực hiện các nghiệm vụ, quyền hạn khác theo sự chỉ đạo và uỷ quyền của UBND tỉnh.

 Sở GD&ĐT chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ GD&ĐT. Sở GD&ĐT có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản giao dịch tại kho bạc Nhà nước.

1. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

2. Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, dự án phát triển giáo dục và đạo tạo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Trình UBND tỉnh quyết định việc phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền quản lý giáo dục, đào tạo cho UBND các huyện, thị xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục và đào tạo.

5. Về quản lý trường học.

a. Trình UBND tỉnh quy hoạch mạng lưới các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trường cấp 2-3, trường bổ túc văn hoá, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, bán trú dân nuôi và trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

b. Trình UBND tỉnh mức thu học phí cụ thể trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thu, chi học phí trong tỉnh theo các quy định tài chính hiện hành.

c. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và phát huy quyền tự chủ hoạt động của các trường: Cao đẳng Sư phạm; Trung học phổ thông, trường Bổ túc văn hoá, trường phổ thông dân tộc nội trú; Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; các lớp bồi dưỡng tại chức, các cơ sở trường, lớp, dành cho người tàn tật,các trường học khácthuộc các Sở, Ngành trong tỉnh theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND tỉnh.

d. Trình UBND tỉnh ban hành các quy định về thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện sau khi ban hành.

e. Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học phổ thông, trường phổ thông cấp 2-3, trường PTDT nội trú tỉnh, TTGDTX tỉnh, Trung tâm KTTH-HN tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

f. Quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chịu trách nhiệm cấp phát bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

g. Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung kế hoạch và các hoạt động giáo dục đối với các trường, các cơ sở giáo dục đào tạo được UBND tỉnh phân cấp uỷ quyền cho Sở quản lý theo điều lệ, quy chế, tiêu chuẩn, định mức và các quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh việc cấp phép hoạt động của các tổ chức dịch vụ du học tự túc trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hoạt động của tổ chức này theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo ở địa phương theo phân cấp của UBND tỉnh.

8. Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc lập kế hoạch biên chế, tổng hợp và lập kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Nội vụ.

9. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm của tỉnh gửi Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư, lập dự toán chi các chương trình, mục tiêu quốc gia theo quy định của pháp luật. Sau khi được UBND tỉnh giao dự toán ngân sách, phối hợp với Sở Tài chính phân bổ và giao dự toán chi ngân sách, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị.

10. Trình UBND tỉnh về chương trình, biện pháp và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong tỉnh; Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện xã hội hoá hoạt động giáo dục và đào tạo trong tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong tỉnh theo quy định của pháp luật.

11. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc các sở, ngành khác.

12. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện, thị xã và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trong tỉnh.

13. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các trường, các cơ sở giáo dục trực thuộc sở quản lý.

14. Hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn tỉnh.

15. Trình UBND tỉnh ban hành các quy định về bảo quản, sử dụng tài sản và cơ sở vật chất trường học, công tác phát hành sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục, thiết bị, thí nghiệm và các phương tiện giáo dục khác; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định sau khi đã ban hành.

16. Thực hiện hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh.

17. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của sở theo quy định của pháp luật

18. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND tình và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

19. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thuộc địa phương quản lý.

20. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

21. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.