Chính sách pháp luật

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

19/02/2019 1.1.Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp xã; Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì Ủy ban nhân dân