Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt bổ sung 202 giáo viên mầm non năm 2019

09.09.20193798 đã xem

       Ngày 30/8/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Nghị quyết số 109/NQ-HĐND về việc phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc là giáo viên mầm non cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2019.

       Nghị quyết phê duyệt bổ sung 202 biên chế cho các cở giáo dục mầm non công lập thuộc UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, cụ thể:

  • Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt: 17 biên chế.
  • Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc: 15 biên chế.
  • Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương: 22 biên chế.
  • Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương: 15 biên chế.
  • Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng: 23 biên chế.
  • Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà: 20 biên chế.
  • Ủy ban nhân dân huyện Di Linh: 22 biên chế.
  • Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm: 22 biên chế.
  • Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh: 09 biên chế.
  • Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông: 37 biên chế.

       Sau khi bổ sung 202 biên chế giáo viên mầm non thì tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lâm Đồng năm 2019 là 28.050 người.

Văn phòng Sở GDĐT

Tin tức khác