Ngành Giáo dục – Đào tạo có 52 sáng kiến cấp tỉnh

19.02.20196830 đã xem
Theo Quyết định số 2577/QĐ-HĐSK ngày 24/11/2016 của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lâm Đồng, trong năm học 2015 – 2016, ngành GDĐT có 52 sáng kiến cấp tỉnh trong đó có 27 sáng kiến của giáo viên, 02 sáng kiến của nhân viên và 23 sáng kiến của cán bộ quản lý trường học, Phòng GDĐT và cơ quan Sở GDĐT. Về sáng kiến cấp cơ sở, có 554 sáng kiến được công nhận, đồng thời là điều kiện, tiêu chuẩn để Giám đốc Sở GDĐT tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 554 cá nhân thuộc các trường, đơn vị trực thuộc Sở và cơ quan Sở GDĐT.

Theo Quyết định số 2577/QĐ-HĐSK ngày 24/11/2016 của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lâm Đồng, trong năm học 2015 – 2016, ngành GDĐT có 52 sáng kiến cấp tỉnh trong đó có 27 sáng kiến của giáo viên, 02 sáng kiến của nhân viên và 23 sáng kiến của cán bộ quản lý trường học, Phòng GDĐT và cơ quan Sở GDĐT. Về sáng kiến cấp cơ sở, có 554 sáng kiến được công nhận, đồng thời là điều kiện, tiêu chuẩn để Giám đốc Sở GDĐT tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 554 cá nhân thuộc các trường, đơn vị trực thuộc Sở và cơ quan Sở GDĐT. 

Các sáng kiến cấp tỉnh nêu trên được lần lượt giới thiệu, đăng tải lên trang thông tin điện tử cùa Sở GDĐT (chuyên mục trao đổi chuyên môn – nghiệp vụ), tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, trao đổi, chia sẻ học tập kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo các sáng kiến vào thực tế giảng dạy, công tác  và quản lý – chỉ đạo tại đơn vị, sẽ góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng dạy và học của ngành.

Văn phòng Sở GDĐT

Tin tức khác