Chia sẻ học đường

Lâm Đồng với Mô hình trường học mới tại Việt Nam

Lâm Đồng với Mô hình trường học mới tại Việt Nam

02/11/2018 Trong nhiều năm liền, nhờ quán triệt và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với gian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gư
Tổng kết Phong trào “Phòng giúp phòng, trường giúp trường”

Tổng kết Phong trào “Phòng giúp phòng, trường giúp trường”

02/11/2018 Trong nhiều năm liền, nhờ quán triệt và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với gian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gư