Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng triển khai tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

01.11.2018672 đã xem
Thực hiện Công văn số 6382/BGDĐT-GDTH ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư 22, ngày 12.01.2017, tại Trường Đoàn Thị Điểm, thành phố Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc lớp tập huấn cấp tỉnh, nội dung nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. 

Thực hiện Công văn số 6382/BGDĐT-GDTH ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư 22, ngày 12.01.2017, tại Trường Đoàn Thị Điểm, thành phố Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc lớp tập huấn cấp tỉnh, nội dung nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. 

Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Trần Đức Lợi - Phó giám đốc Sở GDĐT.

Thành phần tham gia của mỗi Phòng GDĐT có 16 người, bao gồm chuyên viên Giáo dục Tiểu học. Các môn: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, tiếng Anh, Tin học, mỗi môn có 3 CBQL hoặc giáo viên cốt cán tham gia.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

Qua thời gian 02 ngày, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, lớp tập huấn đã được tìm hiểu những vấn đề chung ra đề kiểm tra định kỳ theo 4 mức độ quy định tại Thông tư 22, thực hành xây dựng ma trận đề kiểm tra và thực hành biên soạn các bộ đề kiểm tra của các môn: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, tiếng Anh, Tin học. Lớp tập huấn đã chia sẻ kinh nghiệm và trình bày minh họa các bộ đề theo 4 mức độ quy định tại Thông tư 22.

Các đại biểu chia sẻ cấu trúc đề kiểm tra định kỳ theo 4 mức độ theo Thông tư 22

Sau kì tập huấn cấp tỉnh, Phòng GDĐT các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế tổ chức thành các lớp tập huấn cấp huyện, thời gian tập huấn 02 ngày, hoàn thành trước ngày 28/01/2017. Thành phần tham gia tập huấn đối với các môn: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, đối tượng tham gia gồm đội ngũ CBQL và tổ khối trưởng chuyên môn. Đối với môn tiếng Anh, Tin học, đối tượng tham gia là đội ngũ giáo viên đang dạy học tại các trường tiểu học. Thời gian tập huấn cấp trường cho giáo viên tiểu học hoàn thành trước ngày tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 2, năm học 2016 - 2017. 

Lớp tập huấn đã mang lại hiệu quả thiết thực, qua việc thực hành biên soạn đề kiểm tra, đội ngũ CBQL và giáo viên cốt cán đã được nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, qua đó thực hiện tốt yêu cầu đổi mới đánh giá hiện nay đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương.

Tin tức khác