Hoạt động chuyên môn

Kế hoạch tổ chuyên môn tháng 8

Kế hoạch tổ chuyên môn tháng 8

02/11/2018 Kế hoạch tổ chuyên môn tháng 8
Kế hoạch chuyên môn năm học

Kế hoạch chuyên môn năm học

02/11/2018 Ở GD&ĐT TỈNH THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPTNGUYỄN HUỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 107/KH-THPTCVA Chơn Thành, ngày 12 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2016-2017
Kế hoạch tổ Vật lý tháng 5-2018

Kế hoạch tổ Vật lý tháng 5-2018

02/11/2018 Kế hoạch tổ Vật lý tháng 5-2018
Kế hoạch tổ chuyên môn tháng 8-2018

Kế hoạch tổ chuyên môn tháng 8-2018

02/11/2018 Kế hoạch tổ chuyên môn tháng 8-2018