Thông báo

Hướng dẫn công đoàn các trường học tổ chức và tham gia xây dựng trường học hạnh phúc

Hướng dẫn công đoàn các trường học tổ chức và tham gia xây dựng trường học hạnh phúc

26/11/2019 Đính kèm công văn số 76/CĐN:  cong doan_637103780343534819.pdf
Hướng dẫn Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019

Hướng dẫn Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019

19/02/2019 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 06 /HD-CĐN       Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 HƯ