Thông báo

Hướng dẫn Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019

Hướng dẫn Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019

19/02/2019 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 06 /HD-CĐN       Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 HƯ