Hướng dẫn Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019

19.02.2019929 đã xem

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /HD-CĐN

      Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

HƯỚNG DẪN

Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội XV và Chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Căn cứ Chương trình công tác năm học 2018 - 2019 của CĐGD Việt Nam; Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT- BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu của Ngành Giáo dục năm học 2018 – 2019, Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGD) hướng dẫn công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, công đoàn các đại học, các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm, các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam; CĐGD các tỉnh, thành phố triển khai hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019. Cụ thể như sau:

             I. Nhiệm vụ chung

            1. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; tập trung tuyên truyền, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

2. Triển khai nghị quyết Đại hội CĐGD các cấp; xây dựng quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

3. Thực hiện tốt công tác chăm lo; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ với những áp lực của nhà giáo; tiếp tục cuộc vận động quyên góp, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục và nhà giáo khó khăn; nâng cao phúc lợi cho đoàn viên.

Thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý; chủ động tham gia xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ;  thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong nhà trường.

4. Tích cực, chủ động tham gia vào quá trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; triển khai các giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức Nhà giáo; vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

5. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; góp phần ổn định, phát triển nhà trường; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

6. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; gắn kết chặt chẽ hoạt động CĐGD với nhiệm vụ của chuyên môn đồng cấp, đảm bảo tính đặc thù ngành nghề; lấy lợi ích của tập thể, quyền lợi thiết thực của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu hoạt động.

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

7. Nâng cao hiệu quả công tác nữ công; tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

8. Tập trung phát triển các nguồn lực phục vụ hoạt động công đoàn; đảm bảo thực hiện đúng, nghiêm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn.

9. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động tham gia và mở rộng hoạt động đối ngoại, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn.

10. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động Công đoàn.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác Văn phòng

- Củng cố và nâng cao chất lượng công tác của Văn phòng Công đoàn; làm tốt  chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ các công đoàn cơ sở trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2018- 2019, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả công tác công đoàn.

- Tổ chức nắm bắt tình hoạt động Công đoàn của đơn vị; nhận diện những thuận lợi, khó khăn, kịp thời báo cáo với cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên; tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn đồng cấp giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến CBNGNLĐ và hoạt động công đoàn cơ sở.

- Hoàn thiện hệ thống sổ sách, tài liệu (sổ ghi chép nội dung sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, sổ sách tài chính, sổ theo dõi tình hình đoàn viên và tổ chức Công đoàn, sổ tiếp nhận ý kiến phản ánh của Đoàn viên và công đoàn cấp dưới, sổ theo dõi công văn đi đến...) theo hướng dẫn của Văn phòng CĐGD Việt Nam.

- Đảm bảo chế độ thông tin 2 chiều chính xác, kịp thời; gửi các báo cáo theo yêu cầu của CĐGD Việt Nam đúng thời hạn.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động Công đoàn; truy cập thường xuyên website và trang Lãnh đạo của CĐGD Việt Nam để cập nhật thông tin chỉ đạo.

- Triển khai thực hiện phần mềm báo cáo online theo chỉ đạo của CĐGD Việt Nam.

- Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng; trang bị phương tiện làm việc, tài liệu, sổ sách cho cán bộ công đoàn.

2. Công tác Tuyên truyền - Giáo dục

- Tập trung quán triệt đến CBNGNLĐ bằng các hình thức thích hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng; pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, địa phương; các Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành, của công đoàn cấp trên; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam, và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

- Xây dựng kế hoạch và biện pháp tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong tập thể CBNGNLĐ về đổi mới giáo dục; có hình thức tuyên truyền, tìm hiểu về yêu cầu đối với nhà trường và đối với giáo viên trong quá trình hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức nhà giáo; tác phong, lề lối làm việc; văn hóa ứng xử của CBNGNLĐ.

- Tổ chức các hoạt động tri ân, tôn vinh các thế hệ nhà giáo nhân dịp chào mừng 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018; kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục bằng các hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Tham gia kế hoạch xây dựng, tu bổ công trình truyền thống của ngành Giáo dục.

- Triển khai xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và văn hóa ứng xử trong trường học; phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường trên cơ sở Bộ quy tắc ứng xử Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Xây dựng và tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền theo chỉ đạo của CĐGD Việt Nam; trong đó chú trọng nắm bắt thông tin từ CBNGNLĐ của đơn vị, kịp thời phản ánh với các đơn vị chức năng và có giải pháp giải quyết.

Chủ động định hướng tư tưởng cho CBNGNLĐ theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng; pháp luật của Nhà nước.

- Làm tốt công tác truyền thông về các hoạt động Công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện truyền thông của đơn vị; gửi bài phản ánh, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn; tôn vinh gương “Người tốt, việc tốt” qua website của CĐGD Việt Nam.

- Trang bị báo Lao động, báo Giáo dục và Thời đại đến công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở.

3. Công tác chăm lo; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

3.1. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ (tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp...) tại đơn vị, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho CBNGNLĐ trong các nhà trường.

- Thực hiện việc rà soát các nội dung hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc của cán bộ, nhà giáo, người lao động; phát hiện những điều khoản bất cập, trái quy định để kiến nghị với người sử dụng lao động chỉnh sửa, bổ sung, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; tổ chức tư vấn về hợp đồng lao động cho người lao động mới được tuyển.

- Thực hiện khảo sát điều kiện làm việc cụ thể của các đối tượng trong đơn vị; kiến nghị với chuyên môn đồng cấp quan tâm, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho CBNGNLĐ.

- Phát hiện, đề xuất, kiến nghị giải quyết những tồn tại về chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ thuộc đơn vị quản lý để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền.

3.2. Công tác tư vấn, giáo dục pháp luật; thực hiện dân chủ cơ sở và tham gia quản lý

- Giới thiệu về hoạt động của Tổ Tư vấn pháp luật của Công đoàn Giáo dục Việt Nam để cán bộ, nhà giáo, người lao động biết, liên hệ khi cần hỗ trợ, tư vấn; xây dựng đội ngũ cộng tác viên tư vấn pháp luật cho công đoàn cơ sở (CĐCS) ở những nơi có điều kiện.

- Xây dựng hoặc bổ sung, tăng cường tài liệu cho Tủ sách pháp luật cho các CĐCS, đảm bảo mỗi công đoàn cơ sở có 1 tủ sách pháp luật với những tài liệu cần thiết như Hiến pháp, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật dân sự, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Luật Bảo hiểm xã hội... và các văn bản pháp luật liên quan; đồng thời vận động CBNGNLĐ tự nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật.

Tổ chức ít nhất 1 hoạt động về giới thiệu những văn bản pháp luật mới ban hành cho CBNGNLĐ tại mỗi công đoàn cơ sở.

- Tổ chức cho CBNGNLĐ thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (Luật Lao động sửa đổi, Luật Công đoàn sửa đổi, Luật Giáo dục sửa đổi, Luật Giáo dục đại học sửa đổi...), các chủ trương, chính sách liên quan đến giáo dục- đào tạo và quyền lợi của người lao động.

- Chủ động tham gia với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện tốt dân chủ cơ sở; tập trung cho tổ chức hội nghị cán bộ công chức việc chức, hội nghị người lao động với các nội dung thiết thực. Trong năm học tổ chức ít nhất 1 buổi đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với người lao động.

- Phối hợp chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả đảm bảo thực hiện tốt, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu; chủ động tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Ban Thanh tra nhân dân; đề xuất và cử cán bộ Thanh tra nhân dân tham gia tập huấn do CĐGD Việt Nam tổ chức.

- Tham mưu với cấp ủy Đảng và đề nghị chuyên môn đồng cấp duy trì chế độ họp liên tịch định kỳ giữa chuyên môn và Công đoàn đơn vị có sự tham gia của cấp ủy Đảng để bàn bạc, phối hợp công tác.

- Tổ chức cho CBNGNLĐ thảo luận, đóng góp ý kiến và phản biện về chủ trương, kế hoạch chương trình công tác của đơn vị; vận động CBNGNLĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng và phát triển đơn vị.

3.3. Công tác chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động

- Tham mưu, đề xuất với chuyên môn đồng cấp rà soát, hoàn thiện, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ theo hướng “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho CBNGNLĐ và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.

 Các đơn vị ngoài công lập rà soát, ký kết thoả ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật cho người lao động.

- Nắm vững tình hình, đặc điểm lao động nghề nghiệp của từng bộ phận trong đơn vị; chú ý đến lực lượng lao động ở những bộ phận đặc thù, nặng nhọc, độc hại, thu nhập thấp để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người lao động.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, đặc điểm nghề nghiệp, sức khỏe của người lao động; chú ý hiệu quả của các hoạt động này.

- Xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện, sáng tạo.

- Vận động và hỗ trợ CBNGNLĐ tham gia  các chương trình phúc lợi cho người lao động do CĐGD Việt Nam triển khai thực hiện.

3.4. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

- Phối hợp kiểm tra định kỳ công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; đảm bảo an toàn cho các hoạt động của đơn vị.

Chú ý đến các tác nhân có hại cho sức khỏe người lao động như độ ồn, bụi, khói, nhiệt độ môi trường...; kịp thời phát hiện và kiến nghị lãnh đạo đơn vị khắc phục.

- Phối hợp đề xuất với lãnh đạo đơn vị xây dựng phương án đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố tại đơn vị.

- Tổ chức việc khám sức khỏe định kỳ cho CBNGNLĐ; chú ý đến các bệnh nghề nghiệp.

4. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác thi đua khen thưởng

- Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, trọng tâm là: Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

- Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” tại đơn vị và xây dựng giải pháp đẩy mạnh hoạt động này trong năm học; tập trung cho đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy.

-Triển khai phong trào “Lao động - Sáng tạo” trong các đơn vị; tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm; kết nối, chuyển giao công nghệ và thị trường hóa sản phẩm nghiên cứu.

 - Triển khai Quy chế khen thưởng trong hệ thống CĐGD (thay thế Quy chế khen thưởng ban hành theo Quyết định 162/QĐ-CĐN) theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả; thực hiện việc đăng ký và xét duyệt thi đua đúng thời hạn, chính xác, chuẩn hóa.

Thường xuyên rà soát, đề nghị xét tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho CBNGNLĐ có thành tích xuất sắc.    

 - Các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam tích cực tham gia hoạt động của các khối thi đua trong năm học 2018 - 2019.

- Vận động CBNGNLĐ tích cực hưởng ứng cuộc vận động ”Hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn” và xây dựng ”Quỹ xã hội CĐGD Việt Nam”; chuyển kinh phí về CĐGD Việt Nam đúng thời hạn.

Tranh thủ kêu gọi, kết nối mạng lưới cựu sinh viên hiện đang là lãnh đạo, quản lý các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ chương trình này của CĐGD Việt Nam.

5. Công tác Tổ chức

- Tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XV CĐGD Việt Nam, 7 chương trình công tác toàn khóa của BCH CĐGD Việt Nam với các hình thức phù hợp, hiệu quả. Điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn đơn vị theo Nghị quyết Đại hội XV và các chương trình công tác của Công đoàn Ngành.

- Xây dựng  và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Chương trình công tác nhiệm kỳ và phân công nhiệm vụ các ủy viên ban chấp hành, phát huy trí tuệ tập thể và nâng cao trách nhiệm của từng ủy viên ban chấp hành; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cơ sở.

- Chủ động rà soát, xác định những nội dung cần tập huấn cho cán bộ Công đoàn đơn vị để đề xuất với Công đoàn Ngành hoặc chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn đơn vị.

- Tổ chức ký Quy chế phối hợp và triển khai các hoạt động phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn đồng cấp nhằm tạo điều kiện cho nhà giáo, người lao động tham gia một cách hiệu quả các hoạt động do công đoàn và nhà trường tổ chức.

Khối Công đoàn Giáo dục các tỉnh/ thành phố chủ động ký Quy chế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, với Liên đoàn Lao động huyện để triển khai các hoạt động công đoàn có tính ngành nghề đến cơ sở trường học thuộc các cấp học.

- Nghiên cứu các hình thức, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ Công đoàn.

-Tuyên truyền, phát triển đoàn viên mới. Triển khai việc đăng ký, phát thẻ đoàn viên mới theo chỉ đạo của CĐGD Việt Nam.

- Nghiên cứu, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công đoàn đơn vị, đảm bảo tính gọn nhẹ, hiệu quả. Đổi mới các hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên vào các hoạt động của Công đoàn.

- Thực hiện việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đảm bảo chính xác, trung thực, đúng thời hạn quy định.

6. Công tác Nữ công và bình đẳng giới

- Tuyên truyền và tham gia tổ chức, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách đối với nữ CBNGNLĐ.

-  Động viên, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, giúp đỡ nữ CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo; chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ CBNGNLĐ.

- Tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” với những hình thức và nội dung phù hợp với tình hình mới; tổ chức sơ kết phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020; khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào; lựa chọn gia đình nữ tiêu biểu tham gia gặp mặt ”Gia đình nhà giáo tiêu biểu năm 2019”.

- Vận động, hỗ trợ việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho nữ CBNGNLĐ; tổ chức các câu lạc bộ nữ công; sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng gia đình hạnh phúc cho nữ CBNGNLĐ.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể nữ có thành tích xuất sắc; lựa chọn nữ cán bộ quản lý tiêu biểu của đơn vị tham gia gặp mặt cán bộ nữ tiêu biểu Ngành Giáo dục năm 2018.

Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ cùng cấp phát hiện, giới thiệu nữ tham gia các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị, trường học; giới thiệu nữ tiêu biểu tham gia các giải thưởng về phụ nữ do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

- Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác nữ công và bình đẳng giới.

7. Công tác Kiểm tra công đoàn

- Hoàn thiện kế hoạch, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 của công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo Nghị quyết Đại hội XV và Chương trình công tác toàn khóa của Uỷ ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam;

- Thực hiện chương trình kiểm tra của công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đảm bảo kiểm tra công đoàn cùng cấp 02 lần/năm học; công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở ít nhất 01 lần/năm học. Nội dung kiểm tra tập trung việc duy trì sinh hoạt công đoàn định kỳ, công tác tài chính, tài sản, các khoản đóng góp của đoàn viên và người lao động do tổ chức công đoàn phát động; giúp và tham gia cùng Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thắc mắc của CBNGNLĐ trong đơn vị.

- Chủ động tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho ủy viên Uỷ ban Kiểm tra công đoàn cơ sở, cử cán bộ Uỷ ban Kiểm tra tham gia tập huấn do Uỷ ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam tổ chức.

Trang bị tài liệu nghiệp vụ về công tác kiểm tra cho cán bộ Uỷ ban Kiểm tra.

8. Công tác Tài chính công đoàn

- Thực hiện việc thu tài chính Công đoàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời đoàn phí công đoàn và kinh phí công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

- Thực hiện việc chi tiêu tiết kiệm, chi đúng khoản mục và định mức chi theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Việc chi tài chính công đoàn phải minh bạch, đảm bảo đủ hồ sơ theo quy định. Hệ thống sổ sách tài chính đầy đủ, rõ ràng.

- Xây dựng dự toán tài chính và nộp về Công đoàn cấp trên đúng thời hạn theo hướng dẫn của CĐGD Việt Nam. Quyết toán tài chính đúng quy định.

- Tham mưu với chuyên môn đồng cấp tạo điều kiện để bổ sung thêm nguồn thu tài chính công đoàn. Chủ động tham gia đảm nhận những phần việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn và mang lại nguồn thu tài chính cho công đoàn.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chuẩn bị nhân lực, đảm bảo thực hiện công tác tài chính theo phân cấp của CĐGD Việt Nam.

9. Công tác Đối ngoại

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong khối thi đua, trong các đơn vị trên cùng địa bàn hoặc các đơn vị có chung lĩnh vực công tác.

Chủ động xây dựng mối quan hệ hợp tác trong hoạt động công đoàn với công đoàn các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Chú ý hiệu quả của việc hợp tác đối ngoại.

- Tham gia các hoạt động, các chương trình công tác đối ngoại của CĐGD Việt Nam hoặc hỗ trợ Công đoàn Ngành trong việc thực hiện các hoạt động đối ngoại.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị các Công đoàn các đơn vị trực thuộc; CĐGD các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- CĐ Cơ quan Bộ GD&ĐT, CĐ các Đại học, trường đại học, trường CĐSP; CĐ các đơn vị trực thuộc;

- CĐGD các tỉnh, thành phố;

- Website CĐGD Việt Nam;

- Lưu: VT, VP CĐN.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Vũ Minh Đức

Tin tức khác