Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2018

25.01.2018266 đã xem
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2018

Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 (14 đề thi)

1. Bài thi Toán học 1_De_Toan_Thamkhao_K18.pdf

2. Bài thi Ngữ văn 2_De_Nguvan_Thamkhao_K18.pdf

3. Bài thi Ngoại ngữ

   - Môn thi thành phần Tiếng Anh 1_De_TiengAnh_Thamkhao_K18.pdf
   - Môn thi thành phần Tiếng Đức 13_De_TiengDuc_Thamkhao_K18.pdf
  - Môn thi thành phần Tiếng Nga  10_De_TiengNga_Thamkhao_K18.pdf
  - Môn thi thành phần Tiếng Nhật  14_De_TiengNhat_Thamkhao_K18.pdf
  - Môn thi thành phần Tiếng Pháp  11_De_TiengPhap_Thamkhao_K18.pdf
  - Môn thi thành phần Tiếng Trung  12_De_TiengTrung_Thamkhao_K18.pdf
     
4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

  - Môn thi thành phần Vật lý  3_De_Vatli_Thamkhao_K18.pdf
  - Môn thi thành phần Hóa học  4_De_Hoahoc_Thamkhao_K18.pdf
  - Môn thi thành phần Sinh học  5_De_Sinhhoc_Thamkhao_K18.pdf
 
5. Bài thi Khoa học xã hội:

  - Môn thi thành phần Lịch sử  6_De_Lichsu_Thamkhao_K18.pdf
  - Môn thi thành phần Địa lý 7_De_Diali_Thamkhao_K18.pdf
  - Môn thi thành phần Giáo dục công dân 8_De_GDCD_Thamkhao_K18.pdf

 

 

                 
Cục Quản lý chất lượng
             

  

 

Tin tức khác