Thời khoá biểu lớp 3

02.11.201886 đã xem
Thời khoá biểu lớp 3

Thời khoá biểu lớp 3

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

1

HĐTT

Toán

Toán

Toán

T.Việt

2

Toán

MT

ÂN

TA

T.Việt

3

TA

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.dục

4

Đ.đức

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Công

Chiều

5

T.Việt

LTV

LTV

LÂN

HĐTT

6

T.Việt

L.Toán

LMT

L.Toán

 

7

TH

TNXH

LTNXH

HĐTT

 

8

       

 

Tin tức khác