Thời khoá biểu lớp 2

02.11.201874 đã xem
Thời khoá biểu lớp 2

Thời khoá biểu lớp 2

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

THứ 6

Sáng

1

HĐTT

T.Việt

T.Việt

TA

T.dục

2

Toán

T.Việt

T.Việt

Toán

T.Công

3

T.Việt

ÂN

MT

T.Việt

T.Việt

4

T.Việt

Toán

Toán

T.Việt

T.Việt

Chiều

5

TA

TNXH

LÂN

LMT

HĐTT

6

Đ.đức

LTV

LToán

L.Toán

 

7

TH

HĐTT

LTNXH

LTV

 

8

       

 

Tin tức khác