Kế hoạch tổ Vật lý tháng 5-2018

02.11.201877 đã xem
Kế hoạch tổ Vật lý tháng 5-2018

Kế hoạch tổ Vật lý tháng 5-2018

KẾ HOẠCH TỔ VẬT LÍ
                                                       Tháng 5/ 2018

Tuần Ngày Nội dung - Người thực hiện Điều chỉnh Ghi chú
I
T35
(1/5-6/5)  
- 30/4à2/5: Nghỉ lễ
- Từ 4/5à10/5: GVBM coi thi HK2 10,11 theo lịch
- 3/5: GVBM khối 11 nghỉ
- GVBM 12 dạy bình thường theo TKB, chấm bài, hoàn thành điểm lớp 12
-GVCN 12 hoàn thành xếp loại HL,HK
 
 
 
 
 
 

II
T36
 

 
 
 
 
(8/5-13/5)
 
- 8à10/5: Coi thi 10,11 đề sgd
- 11à13/5: coi thi thử 12 theo lịch
- Chấm bài, hoàn thành điểm lớp 10,11
- 10/5: xét kết quả 2 mặt khối 12(7h30)
- GVCN 12 hoàn thành hồ sơ lớp CN
- BD HSG Olympic (K10:C Hiếu, T Phú, K11:C Vân,T Thu )
- Hoàn thành HB 12 (C Hiếu, T Thu)
-10/5: kiểm tra chéo hồ sơ 12 theo lịch (14h)
 
   
 
 
 
 
 
 
 

III
T37

 
 
(15/5-20/5)
 
- Ôn tập Lý 12 theo TKB mới (C Hiếu)
-16/5 họp xét kết quả 2 mặt khối 10,11
- 17/5: Họp tổ xét thi đua cuối năm, đánh giá chuẩn giáo viên (14h)
-  Hoàn thành HB 10,11
-  GVCN: báo cáo tuần cho BGH
-         - GVCN: báo cáo tổng kết năm cho BGH
   
 
 
 
 
 
 
 

IV
T38

(22/5-31/5)  
- Ôn tập 12 (C Hiếu)
- 23/5: dự tổng kết năm học
- 24/5: họp PHHS 10,11 (14h)
   

Tin tức khác