Tài liệu học tập

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK "Cùng học Tin học quyển 2" – Lớp 4

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK "Cùng học Tin học quyển 2" – Lớp 4

16/02/2019 Danh sách phần mềm và hình ảnh được sử dụng và sắp xếp theo thứ tự bài học trong SGK Cùng học Tin học quyển 2 – Lớp 4 I. Phần mềm Phần 3: Em tập gõ 10 ngón  Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario Phầ
Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK "Cùng học Tin học quyển 3" – Lớp 5

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK "Cùng học Tin học quyển 3" – Lớp 5

16/02/2019 Danh sách phần mềm và hình ảnh được sử dụng và sắp xếp theo thứ tự bài học trong SGK Cùng học Tin học quyển 3 – Lớp 5 I. Phần mềm Phần 3: Học và Chơi cùng máy tính Bài 1: Học Toán với phần mềm Cùng
Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK "Cùng học Tin học quyển 1" – Lớp 3

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK "Cùng học Tin học quyển 1" – Lớp 3

16/02/2019 Danh sách phần mềm và hình ảnh được sử dụng và sắp xếp theo thứ tự bài học trong SGK Cùng học Tin học quyển 1 – Lớp 3 I. Phần mềm Phần 3: Em tập gõ 10 ngón  Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario Phần