Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn “Triển khai chuẩn hiệu trưởng cơ sở Giáo dục mầm non và chuẩn giáo viên mầm non”

26.03.2019 15:46563 đã xem

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 2019, Phòng Giáo dục Mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn “Triển khai chuẩn hiệu trưởng cơ sở Giáo dục mầm non và chuẩn giáo viên mầm non” cho chuyên viên phụ trách bậc học mầm non và tất cả hiệu trưởng các trường mầm non các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tập huấn từ ngày 26 đến ngày 29.3.2019, chia thành 02 cụm: Thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc.

Nội dung tập huấn bao gồm: Triển khai Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở Giáo dục mầm non và Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng GDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Việc đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn là căn cứ quan trọng giúp các hiệu trưởng cũng như cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng thực hiện các biện pháp để rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đảm bảo đánh giá khách quan, đúng thực trạng năng lực của giáo viên theo chuẩn làm căn cứ để giáo viên mầm non tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Thông qua đợt tập huấn, Hiệu trưởng các trường mầm non sẽ chủ động, sáng tạo đổi mới mạnh m phương pháp quản lý, xây dựng và chuẩn hóa theo hướng hiện đại, tinh gọn, chất lượng, đảm bảo đúng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế.

Phòng Giáo dục Mầm non- Sở GDĐT

* Hình ảnh minh họa

 

Tin tức khác