Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022

05.05.2022 07:57695 đã xem

Thực hiện Công văn số 519-CV/BTGTU ngày 14/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng về tích cực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. Cụ thể như sau:

 

Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022

     Năm 2022 - năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để ra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trước những thuận lợi và thách thức đan xen, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu cao, quyết tâm lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2022.

     Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 28/2/2022 Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 58-KHBTCTW về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vùng) lần thứ VII - năm 2022, kèm theo Thể lệ giải (sửa đổi, bổ sung).

     Để triển khai có kết quả Giải Búa liềm vùng lần thứ VII – năm 2022, Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vùng đề nghị ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

     (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

     (2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới.

     (3) Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

     (4) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

     (5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 26/01/2022 của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng… 

     Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc; vinh danh nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..). Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí.

     Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2021 đến 31/10/2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2022 (theo dấu bưu điện).

     Về số lượng giải thưởng: Có 1 giải Đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C và 30 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 có một số giải: Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống "diễn biến hòa bình"; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài. Có 15 giải Xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu. Về Nhà báo tiêu biểu: Vinh danh 1 nhà báo. Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải.

     Về giá trị giải thưởng: Giải Đặc biệt: 300.000.000đ. Giải A: 100.000.000đ. Giải B: 75.000.000đ. Giải C: 50.000.000đ. Giải Khuyến khích: 30.000.000đ.

     Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống "diễn biến hòa bình": 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi: 50.000.000đ. Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài: 50.000.000đ. Những tác phẩm đoạt giải A, B, C, đồng thời là tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 8 giải nêu ở trên thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy mức cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 10.000.000đ. Giải tập thể Xuất sắc: 50.000.000đ. Tiền thưởng Nhà báo tiêu biểu: 50.000.000đ. Quà tặng nhân vật tiêu biểu: 10.000.000đ. Tiền thưởng các tác phẩm vào chung khảo: 5.000.000đ.

          Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng 3-2. Buổi lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1).

     Để Giải Búa liềm vàng lần thứ VII lan tỏa sâu, rộng hơn nữa và có nhiều tác phẩm chất lượng, các cơ quan báo chí và hội nhà báo tổ chức bài bản, sáng tạo việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng hoặc có sản phẩm truyền thông sáng tạo; động viên được nhiều phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

     Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đồng chỉ liên hệ với cơ quan thường trực Giải là Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương (số điện thoại 080.45129, 080.45793; 024.32373667) để được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022.

Theo phòng TCHC Sở GDĐT

 

Tin tức khác