Tài nguyên - phần mềm

Trắc nghiệm khách quan bằng phần mềm máy tính

Trắc nghiệm khách quan bằng phần mềm máy tính

20/02/2019 Trắc nghiệm nói chung và thi trắc nghiệm nói riêng đang được sử dụng phổ biến vì nó cho phép kiểm tra được nhiều kiến thức, tạo được nhiều bộ câu hỏi trắc nghiệm, nhanh chóng cho ra kết quả,…  Thi tr