Lịch sử hình thành

08.11.2018475 đã xem

TRÍCH LƯỢC LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN LÂM ĐỒNG

Sau ngày giải phóng đất nước 30 tháng 4 năm 1975, Khu ủy Khu VI và Liên hiệp Công đoàn giải phòng khu Nam Trung Bộ đã quyết định thành lập Liên hiệp Công đoàn giải phóng thành phố Đà lạt do đồng chí Nguyễn Như (Lương Bá Hải) làm thư ký; Liên hiệp Công đoàn giải phóng tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Bá Đạt làm thư ký; Liên hiệp Công đoàn giải phóng tỉnh Tuyên Đức do đồng chí Nguyễn Long Hà làm thư ký;

Để nhanh chóng tập hơp lực lượng lao động cá thể ở các ngành nghề tự do, Liên hiệp Công đoàn giải phóng thành phố Đà lạt chủ trương thành lập các hội công nhân lao động giải phóng. Chỉ trong vài tháng sau ngày giải phóng, 10 hội công nhân lao động giải phóng thuộc các ngành nghề ở Đà lạt đã được thành lập như: vận tải, may mặc, kiến trúc, tiểu thương chợ Đà Lạt, sản xuất rau – hoa, cơ khí, nhiếp ảnh,…

Theo yêu cầu sát nhập tỉnh, đầu năm 1976, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở thống nhất các Liên hiệp Công đoàn giải phóng tỉnh Lâm Đồng (cũ), tỉnh Tuyên Đức và thành phố Đà Lạt. Ban chấp hành lâm thời gồm 11 đồng chí, đồng chí Phan Phương Quế (Cửu Long) giữ chức Thư ký, đồng chí Ngô Tú giữ chức phó Thư ký; Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm vụ của Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lúc này là nhanh chóng tập hợp đông đảo công nhân viên chức vào tổ chức công đoàn, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục giác ngộ cho đội ngũ công nhân viên chức lao động, tích cực tham gia khôi phục, phát triển sản xuất, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn. Đến năm 1976 toàn tỉnh có 68 công đoàn cơ sở với 3.167 đoàn viên công đoàn trong tổng số 12.441 công nhân viên chức; đến cuối năm 1977, có 7 công đoàn ngành địa phương, 124 CĐCS với 7.562 đoàn viên trong tổng số 25.595 công nhân viên chức.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng và Tổng Công đoàn Việt Nam, ngày 7 tháng 12 năm 1977, Đại hội lần thứ nhất Công đoàn tỉnh Lâm Đồng được tiến hành tại thành phố Đà lạt. Về dự Đại hội có 199 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 25.000 công nhân viên chức trong toàn tỉnh, Đại hội bầu BCH Liên hiệp Công đoàn tỉnh (khóa I) gồm 27 đồng chí; đồng chí Hồ Ngọc Tuấn (Việt Hà) được bầu làm thư ký, đồng chí Lê Xuân Ái được bầu làm phó thư ký; Đến tháng 12 năm 1979 đồng chí Nguyễn Như (Lương Bá Hải) tỉnh ủy viên được BCH Liên hiệp Công đoàn tỉnh (khóa I) bầu giữ chức thư ký thay đồng chí Hồ Ngọc Tuấn đi nhận nhiệm vụ khác;

 Đại hội II diễn ra ngày 23 tháng 8 năm 1983 về dự Đại hội có 290 đại biểu đại diện cho hơn 35.800 công nhân viên chức và đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh, đại hội bầu BCH gồm 39 đồng chí, đồng chí Nguyễn Như tỉnh ủy viên được bầu làm thư ký, đồng chí Lê Xuân Ái được bầu làm phó thư ký, đến đầu năm 1987 đồng chí Nguyễn Hoài Bảo - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu làm thư ký thay đồng chí Nguyễn Như chuyển sang làm nhiệm vụ khác;

   Đại hội III diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 1988, đại hội bầu BCH gồm 33 đồng chí, đồng chí Hà Huy Do  - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh ủy viên được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Đỗ Đức Xuyến được bầu làm phó thư ký thường trực, đồng chí Đặng Văn An được bầu làm phó thư ký phụ trách phong trào;

Đại hội IV diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6 năm 1993, đại hội bầu BCH gồm 31 đồng chí, đồng chí Đặng Văn An – tỉnh ủy viên được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Đỗ Đức Xuyến được bầu làm phó Chủ tịch; Tháng 1/1996, đồng chí Đạng Văn An được điều động sang giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Lần thứ VII (họp ngày 18/12/1996) đồng chí Đỗ Đức Xuyến được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Phạm Văn Vượng được bầu làm Phó Chủ tịch;  

Đại hội V diễn ra từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 7 năm 1998, đại hội bầu BCH gồm 33 đồng chí, đồng chí Đỗ Đức Xuyến được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Phạm Văn Vượng và đồng chí Lê Văn Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch, đến ngày 27/7/2001 Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ VIII đã bầu đồng chí Phạm Văn Vượng làm Chủ tịch thay cho đồng chí Đỗ Đức Xuyến nghỉ hưu.

   Đại hội VI diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 năm 2003, đại hội bầu BCH gồm 35 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Vượng được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Lê Văn Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch. Ngày 24/7/2003 trên đường đi công tác về thành phố Hồ Chí Minh đồng chí Lê Văn Tuấn đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, đến ngày 10/3/2004 BCH Liên đoàn Lao động tỉnh (khóa VI) bầu đồng chí Thái Văn Thịnh và đồng chí Tăng Thị Thuận làm phó Chủ tịch; đến tháng 2/2005 đồng chí Nguyễn Minh Hùng được Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động tỉnh (khóa VI) bầu làm Chủ tịch thay cho đồng chí Phạm Văn Vượng chuyển công tác khác.

 Đại hội VII diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 5 năm 2008, đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Minh Hùng làm Chủ tịch, đồng chí Thái Văn Thịnh và đồng chí Phạm Thị Thanh Xuân được bầu làm phó Chủ tịch.

Đại hội VIII diễn ra từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 3 năm 2013, đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Minh Hùng làm Chủ tịch, đồng chí Thái Văn Thịnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Xuân và đồng chí Mai Lương Anh được bầu làm phó Chủ tịch; đến ngày 15/7/2015 đồng chí Huỳnh Ngọc Cảnh được Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động tỉnh (khóa VIII) bầu làm Chủ tịch thay cho đồng chí Nguyễn Minh Hùng nghỉ hưu.

 

TÓM TẮT CÁC KỲ ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI I:

- Thời gian ngày 7 tháng 12 năm 1977

- Chủ đề Đại hội (nhiệm vụ trọng tâm): “Ra sức tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đội ngũ công nhân viên chức về ý thức và năng lực làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao giác ngộ giai cấp, phát huy truyền thống cách mạng tiến công, làm cho các cấp công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức quán triệt đường lối chủ trương của Đảng và nhiệm vụ mới của Tổng Công đoàn Việt Nam đề ra…tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò, chức năng mới của Công đoàn trong lĩnh vực giám sát và tham gia quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và văn hóa cho công nhân viên chức”.

- Thư ký(Chủ tịch, và các phó Chủ tịch): Đồng chí Hồ Ngọc Tuấn (Việt Hà) được bầu làm thư ký, đồng chí Lê Xuân Ái được bầu làm phó thư ký.

II. ĐẠI HỘI II:

- Thời gian ngày 23 tháng 8 năm 1983

- Chủ đề Đại hội (nhiệm vụ trọng tâm):

+ Bồi dưỡng năng lực và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể của công nhân viên chức, tổ chức đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

+ Vận động công nhân viên chức tham gia tích cực vào công cuộc cải tại xã hội chủ nghĩa và tham gia cải tiến quản lý xí nghiệp.

+ Ra sức giáo dục, rèn luyện xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức.

+ Tổ chức đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực trong nội bộ và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch góp phần bảo vệ sản xuất và sự thuần nhất trong nội bộ công nhân viên chức.

+ Cũng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức công tác, nâng cao năng lực hoạt động công đoàn góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Thư ký (Chủ tịch, và các phó Chủ tịch): Đồng chí Nguyễn Như được bầu làm thư ký, đồng chí Đỗ Đức Xuyến được bầu làm phó thư ký, đến đầu năm 1987 đồng chí Nguyễn Hoài Bão được bầu làm thư ký.

III. ĐẠI HỘI III:

- Thời gian từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 1988

- Chủ đề Đại hội (nhiệm vụ trọng tâm):

- Thư ký (Chủ tịch, và các phó Chủ tịch): Đồng chí Hà Huy Do được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Đỗ Đức Xuyến được bầu làm phó thư ký thường trực, đồng chí Đặng Văn An được bầu làm phó thư ký phụ trách phong trào.

IV. ĐẠI HỘI IV:

- Thời gian từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6 năm 1993

- Chủ đề Đại hội (mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm): “Vì việc làm, lợi ích, dân chủ và ổn định chính trị. Vì sự nghiệp phát triển giàu mạnh của quê hương Lâm Đồng, đoàn kết các dân tộc, xây dựng lực lượng công nhân lao động và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”

- Thư ký (Chủ tịch, và các phó Chủ tịch): Đồng chí Đặng Văn An được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Đỗ Đức Xuyến được bầu làm phó thư ký thường trực, đồng chí Đặng Văn An được bầu làm phó thư ký phụ trách phong trào.

V. ĐẠI HỘI V:

- Thời gian từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 7 năm 1998

- Chủ đề Đại hội (mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm): “Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH. Đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức và lao động, góp phần dựng quê hương Lâm Đồng giàu đẹp, văn minh tiến bộ”

- Chủ tịch, và các phó Chủ tịch: Đồng chí Đỗ Đức Xuyến được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Phạm Văn Vượng được bầu làm phó Chủ tịch thường trực, đồng chí Lê Văn Tuấn được bầu làm phó Chủ tịch phụ trách phong trào.

VI. ĐẠI HỘI VI:

- Thời gian từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 năm 2003

- Chủ đề Đại hội (khẩu hiệu hành động): “Đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Lâm Đồng ngày càng vững mạnh”

- Chủ tịch, và các phó Chủ tịch: Đồng chí Phạm Văn Vượng được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Lê Văn Tuấn được bầu làm phó Chủ tịch.

VII. ĐẠI HỘI VII:

- Thời gian từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 5 năm 2008

- Chủ đề Đại hội (khẩu hiệu hành động): “Vì Lâm Đồng giàu mạnh và văn minh, vì quyền lợi của CNVCLĐ; xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh”

- Chủ tịch, và các phó Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Minh Hùng được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Thái Văn Thịnh và đồng chí Phạm Thị Thanh Xuân được bầu làm phó Chủ tịch.

VIII. ĐẠI HỘI VIII:

- Thời gian từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 3 năm 2013

- Chủ đề Đại hội (khẩu hiệu hành động): “ Vì đoàn viên và người lao động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững”

- Chủ tịch, và các phó Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Minh Hùng được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Thái Văn Thịnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Xuân và đồng chí Mai Lương Anh được bầu làm phó Chủ tịch.

Tin tức khác