Số ký hiệu : 135/2018/NĐ-CP

Trích yếu : Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Lĩnh vực : Phòng KHTC

Loại văn bản : Nghị định

Ngày Xuất bản : 12/10/2018