Số ký hiệu : 4955/BGDĐT-PC

Trích yếu : về việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Lĩnh vực : Phòng Pháp chế - CT HSSV

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 29/10/2018