Số ký hiệu : 4190/UBND-VX1

Trích yếu : Thực hiện thông báo số 220/TB-VPCP ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 09/07/2018