Số ký hiệu : 08/2017/TT-BNV

Trích yếu : Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ số 91/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 27/10/2017