Số ký hiệu : 5680-CV/VPTW

Trích yếu : Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc ngày 28/12/2017

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 29/12/2017