Số ký hiệu : 1541/SGDĐT-KHTC

Trích yếu : Hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2018 - 2019

Lĩnh vực : Phòng KHTC

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 17/08/2018