Số ký hiệu : 1843/SGDĐT-KHTC

Trích yếu : Triển khai thực hiện thông tư 36/2017/TT-BTC

Lĩnh vực : Phòng KHTC

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 27/09/2018