Số ký hiệu : 367/KH-SGDĐT-TTr

Trích yếu : Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT và Thông báo số 47/TB-BGDĐT

Lĩnh vực : Phòng GDTrH

Loại văn bản : Thông báo

Ngày Xuất bản : 08/03/2017