Số ký hiệu : 4530_BGDDT_NGCBQLGD

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực : Phòng TCCB

Loại văn bản : Hướng dẫn

Ngày Xuất bản : 04/10/2018