Số ký hiệu : 78/2017/NĐ-CP

Trích yếu : Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2017 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Nghị định

Ngày Xuất bản : 03/07/2017