Số ký hiệu : 01/2018/TT-BNV

Trích yếu : Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/ND-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 18/01/2018