[Đăng ngày 31/05/2017]
Danh sách cán bộ Phòng Chính trị, Tư tưởng
1 Trần Quang Hữu Trưởng Phòng         0918675885
2 Trần Thị Kim Ngân  Phó Trưởng phòng  0915354445
3 Chế Văn Dũng Chuyên viên          01692900829

Email: phongphapchehssv.solamdong@moet.edu.vn

Phòng Chính trị, tư tưởng giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng trong ngành giáo dục theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT và quy định của pháp luật.
Giúp giám đốc thực hiện công tác học sinh, sinh viên; hoạt động giáo dục thể chất ngoại khoá, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; hoạt động Đoàn, Hội, Đội và công tác y tế học đường, vệ sinh nước sạch trên địa bàn tỉnh.
[Đăng ngày 31/05/2017]
Danh sách cán bộ Phòng GDCN - GDTX
1 Hà Văn Thanh
Trưởng phòng 0983679907
2       Nguyễn Thanh Thu Thủy
Chuyên viên
0985.051.265
3 Nguyễn Xuân Hùng  Chuyên viên 0978666545 
Email: phonggdtx.solamdong@moet.edu.vn

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên, bao gồm: công tác xoá mù chữ, GDTTSKBC; chương trình GDTX cấp THCS, THPT; Tin học – Ngoại ngữ ngoài nhà trường; giáo dục kỹ năng sống; bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng; các hình thức vừa học vừa làm, tự học có hướng dẫn; hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, bồi dưỡng thường xuyên và xây dựng xã hội học tập.
- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác: liên kết đào tạo, phối hợp mở mã ngành đào tạo theo quy định của Bộ GDĐT; công tác tuyển sinh Đại học, cao đẳng nhóm ngành sư phạm; đào tạo liên thông; đào tạo theo địa chỉ; hoạt động tư vấn du học.
- Giúp Giám đốc Sở xây dựng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các các hoạt động của Ngành. 
[Đăng ngày 31/05/2017]
Danh sách cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính
1 Nguyễn Vĩnh Hiến Trưởng phòng 0917128687
2 Lê Quý Dực Phó Trưởng phòng 0918438098
3 Nguyễn Thành Phi Chuyên viên 0913667118
4 Lê Văn Minh Chuyên viên 0974683132
5 Nguyễn Thị Trang Chuyên viên 0982024401
6 Huỳnh Quốc Khánh Chuyên viên 0633507977
7 Nguyễn Xuân Hoàng Chuyên viên 0984566338
8 Lê Thị Phương Thảo Chuyên viên 0984148013
 Hồ Hoài Dũng Chuyên viên  
Email: phongkhtc.solamdong@moet.edu.vn

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng là đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách tỉnh; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán, đất đai, tài sản công, các dự án và công tác thống kê toàn ngành giáo dục đào tạo.
[Đăng ngày 31/05/2017]
Danh sách cán bộ Thanh tra Sở

 1.  Lê Thái Loan - Chánh Thanh tra - 0633500507 
 2. Lê Tấn Hùng  - Phó Chánh Thanh tra - 0912015280 
 3. Nguyễn Thiện - Thanh tra viên - 0918675178 5 
 4. Lê Thị Hồng Vũ - Thanh tra viên - 
Email: thanhtra.solamdong@moet.edu.vn

Chức năng:
- Giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện và giúp Giám đốc thực hiện việc quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
- Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ. 
- Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.
[Đăng ngày 31/05/2017]
Danh sách cán bộ Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng
1 Lê Văn Lai Trưởng phòng 0983662057
2 Nguyễn Tấn Hiệp Phó Trưởng phòng 0918220590
3 Nguyễn An Quốc Chuyên viên 01683233353
4 Nguyễn Như Quỳnh Chuyên viên 0982853710
Emali: phongktkd.solamdong@moet.edu.vn

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD) trong phạm vi toàn tỉnh theo quy định của Bộ GDĐT và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thực hiện các dịch vụ công về KT&KĐCLGD thuộc phạm vi và trách nhiệm của Sở GDĐT.
[Đăng ngày 30/05/2017]

Danh sách cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ
1 Phạm Hữu Luận Trưởng Phòng 0904125707
2 Hà Đỗ Thái Phó Trưởng phòng 0982007252
3 Trần Đức Hân Chuyên viên 0986467648
Email: phongtccb.solamdong@moet.edu.vn

1. Chức năng: Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB) giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; chế độ chính sách, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, nhân viên của ngành GDĐT theo phân cấp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham gia công tác xây dựng đảng, các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong ngành GDĐT. 
[Đăng ngày 30/05/2017]
Danh sách cán bộ Phòng Giáo dục Mầm non1 Nguyễn Thị Hồng Diễm Trưởng phòng 0988936309
2 Đặng Phương Thảo Chuyên viên 0933051012
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên 0919075631

Email: phonggdmn.lamdong@moet.edu.vn

 Chức năng: Phòng Giáo dục Mần non (GDMN) giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GDMN.
[Đăng ngày 30/05/2017]
Danh sách cán bộ, chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học 
Nguyễn Duy Hải Trưởng phòng 0633916303
 Hồ Hoàng Thanh Vân  Phó Trưởng phòng  0938995268
Phạm Đặng Mai Linh Chuyên viên                0917.405.179
Email: phonggdth.solamdong@moet.edu.vn

Phòng Giáo dục Tiểu học (GDTH) giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GDTH.
[Đăng ngày 30/05/2017]
Danh sách cán bộ, nhân viên Văn phòng Sở
1 Đặng Trọng Giang Chánh Văn Phòng 0945242255
2 Nguyễn Song Hồ  Phó Chánh VP 0633708595
3 Nguyễn Thị Thanh Mai  Chuyên viên 0986545427
4 Phan Thị Kim Dung Văn Thư 0633607855
5 Nguyễn Thị Yên Thủ Quỹ 0975255280
6 Nguyễn Thị Tường Vy Kế Toán 0916937725
7 Phan Thanh Đạt
Chuyên viên 0917849937
8 Đinh Thị Bình  Nhân viên 0633701939
9 Vũ Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 0989374545

Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn

Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ở địa phương về một số lĩnh vực công tác chủ yếu được phân công: tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; tham mưu, tổng hợp; điều phối hoạt động các phòng thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở; thực hiện công tác hành chính-quản trị; thi đua, khen thưởng, truyền thông và công tác khác do Lãnh đạo Sở phân công.
[Đăng ngày 28/05/2017]
Danh sách cán bộ Phòng Giáo dục Trung học
1 Nguyễn Quốc Túy    Trưởng phòng 0988624320
2 Phan Linh Khánh   Phó Trưởng phòng 0918602678
3 Phạm Quốc Dũng Chuyên viên 0918810358
4 Nguyễn Quang Huy Chuyên viên 0973291129
5 Lâm Mã Quốc Dũng Chuyên viên 0979878753
6
7

Phạm Thị Thu Hiền
Thái Văn Sự

Chuyên viên 
Chuyên viên

0919419806
0918807071 


Email: phonggdtrh.solamdong@moet.edu.vn
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở GDĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học (gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông) và các trường chuyên biệt (gồm trường Chuyên và trường DTNT cấp tỉnh).
- Tham mưu cho Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học. 

1
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên