[Đăng ngày 28/12/2010]

1. Chức năng

Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở xã vững mạnh, nông thôn giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2. Nhiệm vụ

Thứ nhất, lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh, quốc phòng, bao gồm: l- Lãnh đạo chính quyền thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước; xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh. 2- Lãnh đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, quản lý và sử dụng đất hợp lý; xây dựng cơ sở hạ tầng; quản lý và sử dụng tốt các nguồn vốn; phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các chính sách xã hội, xoá đói giảm nghèo. 3- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát mọi hoạt động ở cơ sở, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ vững chính trị ở nông thôn. 4- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và chính sách hậu phương quân đội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, tính mạng và tài sản của nhân dân; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý, mại dâm.

Thứ hai, lãnh đạo công tác tư tưởng, bao gồm: 1- Thường xuyên giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và các truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tuyên truyền và nhân rộng các nhân tố tích cực. 2- Tuyên truyền, vận động làm cho nhân dân hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. 3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân đấu tranh chống các quan điểm sai trái, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống tư tưởng cơ hội, cục bộ, bảo thủ và các hủ tục lạc hậu; phòng chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

Thứ ba, lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, bao gồm: l- Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, các đơn vị kinh tế, sự nghiệp ở cơ sở vững mạnh; xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 2- Cấp ủy xây dựng quy chế về công tác tổ chức, cán bộ; quản lý và kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với cán bộ cơ sở, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn có tín nhiệm để bầu vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt. 3- Cấp ủy đề xuất ý kiến trong việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân ở cấp trên và cán bộ chủ chốt ở cơ sở do cấp trên quản lý.

Thứ tư lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, bao gồm: 1- Lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, các chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 2- Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương, trước hết là những chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Thứ năm, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, bao gồm: 1- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. 2- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, phấn đấu trở thành người lao động giỏi, công dân mẫu mực của đảng viên; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện cho đảng viên học tập, nâng cao trình độ. 3- Cấp ủy xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Làm tốt công tác động viên khen thưởng, kỷ luật đảng viên. 4- Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. 5- Xây dựng cấp ủy và bí thư cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, thục sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả. 6- Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

VM (Ban tổ chức TW)
CÁC TIN KHÁC

 

    


Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT  

    Thi bài giảng E_Learning năm học 2011-2012

         HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN        

Hotline: 02633.822.488

THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TRUY CẬP   
Số người truy cập: 10891301
Đang online: 208
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên