[Đăng ngày 13/06/2013]
Download mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung - Thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ. Số hồ sơ: T-LDG-030429-TT
Download QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ. Số hồ sơ: T-LDG-030429-TT

1.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Tố chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ nộp hồ sơ tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đủ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hồ sơ đầy đủ tiếp nhận và lập phiếu biên nhận hồ sơ.

b) Bước 2: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định,  nếu hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm, nếu không đủ điều kiện thì có công văn trả lời nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân được biết.

c) Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp lại phiếu biên nhận hồ sơ  và nhận kết quả giải quyết tại bộ phận TNHS&TKQ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình xin thành lập trung tâm.

- Đề án thành lập trung tâm, gồm các nội dung sau:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình đào tạo, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc ( nếu cần), các tổ (hoặc phòng) chuyên môn;

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

- Dự thảo nội dung hoạt động của trung tâm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Trung tâm tin học, ngoại ngữ trực thuộc tỉnh Lâm Đồng;

- Trung tâm tin học, ngoại ngữ thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp có trụ sở đóng tại Lâm Đồng;

- Các trung tâm tin học, ngoại ngữ do các tổ chức cá nhân đề nghị thành lập.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

1.8. Lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề án thành lập xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược phát triển trung tâm.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tin học, ngoại ngữ (Thay thế Quyết định số 31/2007/QĐ–BGD&ĐT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tin học - ngoại ngữ).

- Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

- Công văn số 8151/UBND-VX ngày 21/11/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v ủy quyền ra quyết định thành lập các trung tâm  ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên