[Đăng ngày 05/05/2017]
Theo Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, có 32.160 trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa năm 2017 (học kỳ II năm học 2016-2017 và học kỳ I năm học 2017-2018) với tổng kinh phí là 34.733 triệu đồng (ba mươi tư tỷ, bảy trăm ba ba triệu đồng), số lượng trẻ được thụ hưởng và kinh phí của các huyện, thành phố được phân bổ như sau:

TT

Đơn vị

Tổng số học sinh mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi (hs)

Kinh phí phân bổ (triệu đồng)

1

Huyện Đam Rông

2.643

2.854

2

Huyện Lạc Dương

591

638

3

Huyện Đạ Tẻh

458

495

4

Huyện Bảo Lâm

4.556

4.920

5

Huyện Lâm Hà

5.051

5.455

6

Huyện Đơn Dương

2.968

3.205

7

Huyện Đức Trọng

4.630

5.000

8

Huyện Đạ Huoai

1.099

1.187

9

Huyện Cát Tiên

454

490

10

Huyện Di Linh

4.175

4.509

11

Thành phố Bảo Lộc

2.069

2.235

12

Thành phố Đà Lạt

3.466

3.743

Cộng

32.160

34.733


Nguồn kinh phí: Dự toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi được phân bổ tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo


CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên