[Đăng ngày 10/04/2013]

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 477/SGDĐT-GDTrH

 

V/v hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

              

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 4  năm 2013

                     

Kính gửi: Các trường Trung học phổ thông.

                     

                 

          Căn cứ Công văn 2083/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2013 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2013, Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông, Công văn số 2060/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29/3/2013 của Bộ GDĐT về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013, nhằm chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Quán triệt thực hiện tốt theo Công văn số 2083/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2013 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2013 (có công văn gửi kèm).

2. Hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 và theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. Lưu ý không được cắt xén chương trình đã qui định. Tập trung thời gian ôn tập 6 môn thi tốt nghiệp cho học sinh.

3. Căn cứ Công văn số 2060/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29/3/2013 của Bộ GDĐT về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013 (có công văn gửi kèm), các đơn vị cần chủ động triển khai công tác chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, trong đó cần chú ý đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập và thi cho học sinh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012; chỉ đạo giáo viên ôn thi thực hiện các giải pháp hiệu quả tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. 

4. Các đơn vị chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp THPT chủ động xây dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập, chú ý đến các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh. Tổ chức việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, quan tâm việc giúp học sinh học tập ở các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng kiến thức. Lưu ý: các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị ôn tập các môn thi Tốt nghiệp năm 2013 do Sở GD-ĐT đã tổ chức.

         


5. Cách thức tổ chức ôn tập

Trong việc tổ chức ôn tập cần hướng dẫn học sinh vận dụng, lựa chọn các phương pháp ôn tập phù hợp với nội dung của môn học, cụ thể:

          5.1. Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập với ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp. 

          5.2. Kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh với kiểm tra, đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra của giáo viên bộ môn; chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý, kịp thời.

          5.3. Các đơn vị chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp chủ động lập kế hoạch, phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp để phân nhóm học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức; chọn, cử giáo viên có khả năng, kinh nghiệm, nhiệt tình để hướng dẫn ôn tập và ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu, vận động những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, giúp những học sinh yếu này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi. Đối với học sinh khá, giỏi cần có thời gian ôn tập linh hoạt, tăng cường tự học có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

          5.4. Các trường THPT và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học sinh, ôn tập có hiệu quả nhưng không gây quá tải.

          Nhận được công văn, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời./.

 

 Nơi nhận:                                                                                                 

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng ban Sở;

- Website Ngành;

- Lư­­u: VT, GDTrH.

KT.  GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

 

Huỳnh Văn Bảy

 
Tải các file đính kèm sau:
1. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp 2013 Sở GD&ĐT
2. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp 2013 Bộ GD&ĐT
3. Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra học kỳ II

Phòng GDTrH- Sở GD&ĐT

CÁC TIN KHÁC

 

    


Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT  

    Thi bài giảng E_Learning năm học 2011-2012

         HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN        

Hotline: 02633.822.488

THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TRUY CẬP   
Số người truy cập: 10777815
Đang online: 168
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên