[Đăng ngày 24/11/2016]
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 15/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ngành giáo dục Lâm Đồng đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 


Ông  Huỳnh Quang Long – Phó Giám đốc Sở GDĐT
báo cáo tình hình của Ngành tại Hội nghị trực báo năm học 2016 - 2017


Đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự lan tỏa trong toàn ngành giáo dục. Trước hết, phải nói đến sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực, hiệu quả  trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân, phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác chính đã trở thành việc làm thường xuyên, là hệ thống giải pháp hữu hiệu trong giáo dục lý tưởng sống cho thế hệ trẻ, nâng cao ý thức tự giác học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ trong đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của ngành.
Hầu hết CBQL giáo dục đã tự giác chấp hành nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 11-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Nhiều đồng chí CBQL đã tự giác trong học tập, trong thực hiện các nội dung “làm theo”: ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành; tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; sự tận tụy; thái độ phục vụ, phong cách làm việc, năng lực lãnh đạo, điều hành công tác; ý thức phấn đấu khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; ý thức đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…đã thật sự trở thành tấm gương cho giáo viên, học sinh noi theo.  
Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác luôn được toàn ngành gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, bước đầu đã đạt được một số kết quả, tạo ra sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ về quan điểm đổi mới GDĐT của Đảng; tập trung đổi mới công tác QLGD; quan tâm chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, CBQL; triển khai mạnh mẽ đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh; thực hiện công khai, minh bạch trong đánh giá chất lượng dạy và học; thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các sở, ngành, địa phương, tạo sự thống nhất, đồng thuận, hỗ trợ cho ngành giáo dục phát triển. Kết quả nổi bật của ngành GDĐT Lâm Đồng trong 3 năm qua đó là chất lượng kỳ thi THPT quốc gia hàng năm ổn định, tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn mặt bằng chung cả nước; học sinh giỏi các cấp tăng cả về số lượng, chất lượng, có học sinh đạt giải quốc tế về nghiên cứu khoa học; liên tục 3 năm học 2013-2016, Sở GDĐT Lâm Đồng được Bộ GDĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc. 
Điểm nổi bật, toàn ngành đã vận dụng sáng tạo lời dạy của Bác “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt” vào công tác quản lý, giảng dạy và học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, gắn với các cuộc vận động, các phong trào của ngành: “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Xây dựng nông thôn mới”, các phong trào ủng hộ vùng sâu, vùng xa, “Trường giúp trường”… đã tạo sự chuyển biến về hành động trong đội ngũ nhà giáo, CBQLGD và toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
Một trong những kết quả rất đáng tự hào của trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trong Ngành đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, có những việc làm mới, cách làm hay, có sức lan tỏa và đem lại kết quả tốt. Ngành GDĐT Lâm Đồng đã 2 lần tổ chức Hội nghị sơ kết và biểu dương, tôn vinh 96 nhà giáo, CBQL tiêu biểu trong hàng ngàn tấm gương nhà giáo, CBQL GD trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nhiều nhà giáo, CBQL đã phấn đấu và đạt kết quả tốt trong phong trào thi đua Hai tốt, chất lượng – hiệu quả dạy và học, công tác xây dựng đội ngũ, các tổ chức chính trị đoàn thể, chăm lo CSVC- kỹ thuật, cảnh quan sư phạm trường học, nền nếp-kỷ cương, đổi mới QLGD, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Có nhiều nhà giáo nỗ lực phấn đấu, được đồng nghiệp, tập thể ghi nhận, tôn vinh, được đứng trong hàng ngũ của Đảng CSVN, được công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng trong đó có nhiều cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong ngành giáo dục vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. 
Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm của một số đơn vị trường học, cơ sở giáo dục còn chung chung; chưa xác định rõ những nội dung trọng tâm, lựa chọn những vấn đề thật sự bức xúc để giải quyết; giải quyết một số vấn đề chưa bám sát thực tiễn; nội dung sinh hoạt chuyên đề và tổ chức cho đảng viên, giáo viên báo cáo việc làm theo lời Bác trong sinh hoạt chi bộ định kỳ ở một số tổ chức Đảng trong trường học chưa thường xuyên; một số mô hình “làm theo” còn mang tính hình thức; khâu yếu nhất vẫn là công tác xây dựng, phát hiện, nhân rộng các nhân tố điển hình trong “làm theo” tấm gương của Bác chưa thật sự mạnh mẽ, kịp thời, chưa thật sự trở thành việc làm thường xuyên, là tấm gương “sáng tạo”cho đội ngũ nhà giáo, CBQL và học sinh noi theo.
Để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được,  giai đoạn 2016 - 2020, ngành GDĐT Lâm Đồng quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với một số nội dung trọng tâm: 
- Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học do Bộ GDĐT quy định và phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Đối với học sinh phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, học tập về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp; đặc biệt làm tốt công tác chăm lo giáo dục, chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên. 
- Nhà trường, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định. Trong đó, nhà trường, thầy, cô giáo, CBQLGD thực hiện có hiệu quả đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh; tăng cường các hoạt động trải nghiệm trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh theo đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất có thể để đáp ứng việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường học ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy.
- Xác định rõ một số nhiệm vụ công tác mang tính đột phá của ngành: 
+ Toàn ngành thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26 /CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trường học: kỷ luật, kỷ cương và cải cách hành chính, thực thi công vụ đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện dạy thêm học thêm, thu chi tài chính đúng quy định…
+ Các đơn vị phải xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu trong nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác “liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm. 
+ Đổi mới công tác thi đua, xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động trong ngành và bình xét thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại công chức, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
+ Làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực, vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống như Nghị quyết Trung ương IV (khoá XII) đã chỉ ra. Công tác truyền thông, nêu gương các điển hình tiên tiến là một tiêu chí bắt buộc trong bình xét thi đua, khen thưởng các tập thể và người đứng đầu trong đơn vị. 
- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, tác động cơ bản đến sự thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Mỗi nhà giáo, CBQLGD, nhân viên trong ngành tâm nguyện: Nếu thành công xin noi gương Bác mà khiêm tốn; nếu có sai lầm xin noi gương Bác mà thật thà tự nhận và kiên quyết sửa chữa; khi nao núng, khó khăn xin noi gương Bác mà quyết tâm vượt qua.

Th.S Huỳnh Quang Long
 Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở GDĐT 


CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên