[Đăng ngày 18/01/2019]

THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc phát hành và thu hồ sơ tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019


      Thực hiện Kế hoạch số 2465/KH-SGDĐT ngày 24/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo hình thức xét tuyển cho năm học 2018 - 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau:

1. Thời gian phát hành và thu hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 16/02/2019 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tầng 9, số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu của 40 đơn vị trực thuộc.

STT

Vị trí làm việc , chức danh nghề nghiệp

Mã CDNN