[Đăng ngày 13/06/2013]
Download mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung - Cấp bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Số hồ sơ: T-LDG-026868-TT
Download QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Cấp bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Số hồ sơ: T-LDG-026868-TT

1.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng (THPT hoặc THPT hệ bổ túc) từ sổ gốc có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (TNHS&TKQ) của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng qua đường bưu điện.

b) Bước 2: Công chức bộ phận TNHS&TKQ tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ đầy đủ ghi sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho phòng chuyên môn theo quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hoặc liên hệ hướng dẫn bổ sung hồ sơ ( hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

c) Bước 3: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ với hồ sơ gốc; trình Giám đốc Sở ký, đóng dấu và chuyển kết quả cho bộ phận TNHS&TKQ.

d) Bước 4: Công dân nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc gửi trả kết quả đối với các yêu cầu qua đường bưu điện và đã gửi kèm lệ phí và cước phí bưu điện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc trung học phổ thông hệ bổ túc) (theo mẫu).

- Đối với các trường hợp tốt nghiệp THPT từ năm 2008 trở về trước: nộp ảnh chân dung 3 x 4 cm (hình được chụp không quá 03 tháng tính đến ngày yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT).

Số lượng hình bằng số lượng bản sao và thêm 01 hình để dán trên phiếu đề nghị.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết:

a) Đối với trường hợp yêu cầu trực tiếp: Ngay trong ngày tiếp nhận;

b) Đối với yêu cầu được gửi qua bưu điện: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện).

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

1.8. Lệ phí: 2.000 đồng/01 bản sao + Tiền phôi bản sao.

- Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2008 trở về trước: 7.000 đồng/01 bản sao.

- Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2009 trở về sau: 8.000 đồng/01 bản sao.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp (THPT; BT.THPT) do Sở GD-ĐT soạn theo những nội dung, thông tin yêu cầu cần phải có trên văn bằng tại Thông tư 22/2012/TT-BGĐT nhằm phục vụ cho việc cung cấp thông tin đầy đủ của công dân và xác minh của cán bộ chuyên môn.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là: Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ; Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết phải xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

- Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải trả lệ phí cấp bản sao. Nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì người yêu cầu còn phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/1/2012 sửa đổi điều 5 trong Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của chính phủ ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Công văn số 4367/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn một số nội dung về văn bằng chứng chỉ giáo dục phổ thông.

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nghị quyết số 123/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng v/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 01/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ảnh

3x4cm

(Nếu tốt nghiệp từ năm 2009 trở về sau không phải  dán hình)

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP:   

    THPT                 BT.THPT

Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Tôi tên là (chữ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại: . . . . . . . . . . . . .

Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           Nơi sinh: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 

Giới tính: . . . . . . . . . . . . .. . .                                            Dân tộc: . . . . .. . . . . . . . . . . .. .... 

Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .       Cấp ngày:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Học sinh trường (Trung tâm): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đã đỗ kỳ thi và được cấp bằng tốt nghiệp:                 THPT                                BT.THPT

Khóa thi ngày: . . . . . . .  . . . . . ..        SBD: . . . . . . ... . . . . .               Phòng thi: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tại Hội đồng thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      

Hình thức đào tạo: . . . . . . . . . . . . . .. . .                           Xếp loại tốt nghiệp: . . . .. . . . . . . .

Nay tôi xin đề nghị được cấp bản sao văn bằng nêu trên với số lượng: . . . . . . . . . . bản

(bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bản).

 

Hồ sơ kèm theo:

- Hình 3x4cm: ……. hình.

- Giấy CMND (bản photo).

   

. . . . . .. . . . , ngày . . . . . . . tháng . . . . . . .  năm 20 . . ..

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ngày nhận hồ sơ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày trả kết quả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GBN số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phần ghi của người in bản sao:

 - Số hiệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 - Số vào sổ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên