[Đăng ngày 13/06/2013]
Download mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung - Thủ tục giải thể hoạt động trung tâm tin học, ngoại ngữ. Số hồ sơ: T-LDG-030454-TT
Download QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

3. Thủ tục giải thể hoạt động trung tâm tin học, ngoại ngữ. Số hồ sơ: T-LDG-030454-TT

3.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Khi phát hiện trung tâm tin học, ngoại ngữ có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động; hoặc hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; hoặc mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; hoặc theo đề nghị của tổ chức, cá nhân có hồ sơ xin giải thể nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Bước 2:  Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức đoàn thanh tra đánh giá tình hình thực tế của trung tâm, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân xin thành lập trung tâm kiến nghị đề xuất, lập báo cáo kết quả thanh tra.

c) Bước 3: Căn cứ kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giải thể trung tâm tin học, ngoại ngữ. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và người học.

d) Bước 4. Quyết định giải thể được gửi cho tổ chức, cá nhân và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin giải thể (nếu có);

- Các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và người học;

- Quyết định thành lập đoàn thanh tra của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

 - Biên bản thanh tra vi phạm các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm tin học ngoại ngữ; hoặc biên bản xác định mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; hoặc văn bản đề nghị xin giải thể của trung tâm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

3.8. Lệ phí: Không.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tin học, ngoại ngữ (Thay thế QĐ số 31/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tin học - ngoại ngữ).

- Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

- Công văn số 8151/UBND-VX ngày 21/11/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v ủy quyền ra quyết định thành lập các trung tâm  ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên