[Đăng ngày 23/02/2010]
Danh sách cán bộ Phòng GDCN - GDTX
1 Hà Văn Thanh
Trưởng phòng 0983679907
2       Nguyễn Thanh Thu Thủy
Chuyên viên
0985.051.265


1. Chức năng :
    Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về  giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
2. Nhiệm vụ :
    1) Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, năm học và   phân công các thành viên trong phòng thực hiện kế hoạch đã đề ra.
    2) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các trường THCN trực thuộc Sở (công lập và ngoài công lập ) trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và  thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học trên cơ sở thực hiện các qui định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn  của Sở trong hoạt động GDCN  và các quy định khác về GDCN.
    3) Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra  việc thực hiện các hoạt động trong giáo dục chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh của tất cả các loại hình chính quy, tại chức, bồi dưỡng chuẩn  hoá trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định, quy chế của Bộ, Tỉnh Lâm Đồng đã ban hành.
    4) Tổ chức, chỉ đạo và đánh giá chất lượng quản lý, chất lượng dạy, học và các hoạt động khác của các trường THCN qua việc tổ chức các kỳ kiểm tra khảo sát việc dạy - học. Tham gia đoàn thanh tra toàn diện theo quy định.
    5) Hướng dẫn các trường THCN trong việc đổi mới  nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập theo quy định của Bộ.
    6) Tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua 2 tốt, xây dựng những tập thể và nhân điển hình tiên tiến thuộc ngành học.
    7) Phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính, phòng Tổ chức cán bộ trong việc làm thủ tục thành lập trường mới, mở ngành nghề đào tạo, liên kết đào tạo thuộc ngành học THCN trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.
    8) Phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia xây dựng định hướng phát triển ngành học về mạng lưới, quy mô, ngành nghề  các cơ sở đào tạo thuộc thẩm quyền theo định hướng phát triển của Tỉnh. Phối hợp với các phòng điều kiện, công đoàn ngành tham mưu đề xuất những chế độ chính sách có liên quan đến cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thư viện và cán bộ, giáo viên thuộc ngành học THCN trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.
    9) Quản lý các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học chuyên ngành và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bậc THCN theo quy định của Bộ GD&ĐT và UBND Tỉnh Lâm Đồng.
    10) Tham gia công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên  của các trường trung học chuyên nghiệp trong hệ thống trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng
    11) Tham gia quản lý nhà nước các trường THCN, các trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo THCN theo hệ thống trên địa bàn Tỉnh thuộc các Sở, Bộ, Ngành về các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
    12) Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học, tổ chức hướng dẫn đề tài, xét duyệt SKKN, triển khai ứng dụng của các SKKN của giáo viên, cán bộ quản lý thuộc bậc học THCN.
    13) Tổ chức thực hiện phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng  theo quy chế và quy định phân cấp của Bộ GD&ĐT, tham gia công tác tuyển sinh, công tác thi ở các trường THCN theo phân cấp.
    14) Tham gia công tác sơ kết học kỳ, tổng kết  năm học của ngành giáo dục chuyên nghiệp.
 
 
GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
 

1. Chức năng :

    Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với phương thức giáo dục không chính quy.

 2. Nhiệm vụ :

    1)  Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, năm học và phân công các thành viên trong phòng thực hiện kế hoạch đã đề ra.

    2) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiên và đôn đốc kiểm tra các phòng GD&ĐT thành phố, thị xã, huyện và các cơ sở GD&ĐT không chính quy trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và  thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học trên cơ sở triển khai chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy theo quy định của ngành học.

    3) Đề xuất và trình Giám đốc các chủ trương, biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thường xuyên. Giúp Giám đốc quản lý các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trường bổ túc văn hoá, Trung tâm học  tập cộng đồng, trường bổ túc hiệp quản, các trung tâm bồi dưỡng tại chức về văn hoá, ngoại ngữ, tin học

    4) Tổ chức chỉ đạo, đánh giá chất lượng quản lý, chất lượng giảng dạy, học tập của các đơn vị thông qua việc tổ chức các kỳ kiểm tra, khảo sát theo kế  hoạch. Tham gia đoàn thanh tra toàn diện theo quy định.

    5) Hướng dẫn việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập và tổ chức biên soạn, biên tập tài liệu giảng dạy và hướng dẫn giảng dạy theo quy định về nội dung, phương pháp của Bộ đối với trung tâm GDTX, trường BTVH thực hiện những mặt công tác, những môn học, cấp học thuộc phạm vi phụ trách.

    6)  Tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua 2 tốt, xây dựng những tập thể và nhân điển hình tiên tiến tới các phòng GD&ĐT, trung tâm GDTX, trung tâm học tập cộng đồng, trường bổ túc văn hoá.

    7) Phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia công tác GDTX, giáo dục cộng đồng, bổ túc văn hoá và xóa mù chữ. Phối hợp với các phòng điều kiện, công đoàn ngành tham mưu đề xuất các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, giáo viên  trung tâm giáo dục thường xuyên, trường bổ túc văn hoá trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.

    8) Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên của các   trung tâm giáo dục thường xuyên, trường bổ túc văn hoá, tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học, hướng dẫn, đánh giá xếp loại SKKN và áp dụng vào thực tế đối với các đơn vị nói trên.

    9) Quản lý, chỉ đạo các trung tâm bồi dưỡng văn hóa, nghệ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học (theo chương trình A, B, C).

   10) Tham gia tổ chức các kì thi của phương thức giáo dục không chính quy trên  địa  bàn tỉnh theo phân cấp.

   11) Tham gia công tác sơ kết học kỳ, tổng kết  năm học của phương thức giáo dục không chính quy.

CÁC TIN KHÁC

Vé máy bay, ve may bay, phòng vé, phong ve ha thanh, vietnamairlines, jetstar pacific, air mekong, vietjet,www.phongvehathanh.com, ve may bay trong nuoc

Thiet ke website, thiết kế website, phần mềm quản lý nhà hàng khách sạn, giải pháp phần mềm, tư vấn thiết kế, www.flashsoft.com.vn

    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên