[Đăng ngày 13/06/2013]
Download mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung - Chỉnh sửa nội dung trên văn bằng, chứng chỉ. Số hồ sơ:T-LDG-027026-TT
Download QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

2. Chỉnh sửa nội dung trên văn bằng, chứng chỉ. Số hồ sơ:T-LDG-027026-TT

2.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Người yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ có thể trực tiếp hoặc gửi yêu cầu của mình qua đường bưu điện đến bộ phận (TNHS&TKQ) của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

b) Bước 2: Cán bộ, công chức Bộ phận TNHS&TKQ tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện; nếu hồ sơ đầy đủ lập phiếu biên nhận hồ sơ hoặc vào sổ tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ  cho phòng chuyên môn xử lí.

c) Bước 3: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ với hồ sơ gốc; trình Giám đốc Sở ký, đóng dấu và chuyển kết quả cho bộ phận TNHS&TKQ, đồng thời liên hệ, trả lời và hướng dẫn công dân nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

d) Bước 4: Công dân nhận kết quả tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ (bản photocopy);

- Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa (bản photocopy);

- Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (bản sao công chứng, chứng thực và có kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Giấy khai sinh hợp lệ đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn (bản sao từ sổ gốc và có kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

2.8. Lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do Sở GD-ĐT soạn theo những nội dung, thông tin yêu cầu cần phải có trên văn bằng tại Thông tư 22/2012/TT-BGĐT nhằm phục vụ cho việc cung cấp thông tin đầy đủ của công dân và xác minh của cán bộ chuyên môn.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Công văn số 4367/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn một số nội dung về văn bằng chứng chỉ giáo dục phổ thông.

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU YÊU CẦU CHỈNH SỬA NỘI DUNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

THPT     ; BT.THPT     ; CHỨNG CHỈ

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Tôi tên là (chữ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại: . . . . . .

Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Giới tính: . . . . . . . . . . . . . .

Dân tộc: . . . . . . . . . . . . .   Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Cấp ngày:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nơi cấp:

Học sinh trường (Trung tâm): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đã dự kỳ thi (kiểm tra) khóa ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     SBD: . . . . . . . . .   Phòng thi: ..............

Tại Hội đồng thi (kiểm tra): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xếp loại: . . . . . . . . . . . . . . . .

Được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cấp:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số hiệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày ký: . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Người ký: . . . . . . . . . . . . . .

Số vào sổ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Ngày vào sổ: . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nay tôi xin đề nghị chỉnh sửa nội dung trên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .đã được Quý Sở cấp.

Nội dung cần chỉnh sửa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Từ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Lý do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Và xin cấp bản sao của văn bằng sau khi được chỉnh sửa với số lượng: . . . . . . . . . . . . . bản (bằng chữ: . . . . . . . . . . . . .  bản ).

 

Hồ sơ kèm theo:

   Giấy CMND;                                                                    (photo)

   VB, CC cần chỉnh sửa (kèm bản chính để đối chiếu); 

   Giấy khai sinh (bản sao từ sổ gốc);

   Quyết định cải chính hộ tịch (bản sao  công chứng, chứng thực)

. . . . . . . . . . .  , ngày . . . . . .  tháng . . . . . . . năm 20. . .

Người yêu cầu

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ngày nhận hồ sơ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày trả kết quả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GBN số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phần ghi của người kiểm tra thông tin:

Đã đối chiếu bản chính ký ngày:  . . . . . . . . . . . . . . . với:

-    Số hiệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-    Số vào sổ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-    Người ký: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên